Het begrip Eurazië roept talloze verschillende ideeën op die betrekking hebben op verschillende geologische, ideologische, culturele, raciale en artistieke paradigma's. Het Euraziatische supercontinent herbergt driekwart van de wereldbevolking (en driekwart van ‘s werelds energiebronnen), maar ook een grote verscheidenheid aan culturen. Het is een ruimte waar historische, hedendaagse en futuristische visies naast elkaar bestaan, op elkaar inwerken en muteren. Eurazië heeft, vanaf de Oudheid tot de toekomstige culturele tijdshorizonten, een vrije stroom van uitwisselingen op gang gebracht en bezit meer potentieel voor trans- of eerder supranationaal denken en culturele transformatie dan ooit tevoren, en vervangt daarbij het kunstmatig onderscheid tussen “Azië” en “Europa”.

Eurazië laat ons zien hoe onze perceptie van de wereld aan verandering onderhevig is. De Zijderoute, ooit de voorbode van de globalisering, was bijna twee millennia lang de levensader van de culturele en economische interactie tussen ‘Oost’ en ‘West’. Met de verovering van de Amerika's werden de wereld en de opvattingen over de mensheid groter. En nu, na de voortijdige ineenstorting van de unipolaire wereld en het daarmee samenhangende "nieuwe globalisme" van na 1989, en de totstandkoming van een nieuw machtsevenwicht, wordt Eurazië opnieuw een nieuwe horizon. In tegenstelling tot natiestaten is Eurazië meerduidig, de thuisbasis van een groeiend aantal nieuwe moderniteiten en invloedssferen. Wij kunnen vertrouwd raken met de historische noties van Eurazië, de Euraziërs en het Eurazianisme, in al hun utopische en dystopische vormen, maar moeten ook proberen hun futuriteit te vatten.

De tentoonstelling EURAZIË – Een landschap van veranderlijkheid wil vernieuwende praktijken en uitwisselingen in kaart brengen die de pluraliteit van culturen, samenwerkingsverbanden en opvattingen over Eurazië, met al zijn vernieuwingen en wrijvingen, weerspiegelen. De tentoonstelling wil, geïnspireerd door de artistieke verbeelding van kunstenaars, Eurazië beschouwen als een landschap van veranderlijkheid. EURAZIË wil de transformaties en de groeiende mutipolariteit van het supercontinent onderzoeken, en de stroom van culturele praktijken, communicatie en uitwisselingen weergeven. Daarbij worden de volgende vragen vooropgesteld: Hoe heeft Eurazië doorheen de geschiedenis kunstenaars en denkers geïnspireerd, en op welke verschillende wijzen vond dit plaats binnen het supercontinent zelf? Welk artistiek potentieel kan het in zich dragen, en welke ruimte voor speculatie biedt het? Welke nieuwe netwerken van uitwisseling en verandering kunnen tot stand worden gebracht? En welke creatieve spanningen ontstaan er rond zijn grenzen? De tentoonstelling wil Eurazië onderzoeken als een culturele en geopolitieke ruimte in wording. Via een methodologie die inhoud belichaamt, wil EURAZIË een tentoonstelling van veranderlijkheid zijn.

Met referenties gaande van de uitwisselingen tussen Nam June Paik en Joseph Beuys (wiens langlopende dialoog de titel EUR-ASIA meekreeg), tot het beroemdste reisverslag van de Middeleeuwen gedicteerd door Marco Polo aan Rustichello da Pisa, de lyriek van Marina Tsvetaeva's poëzie, de invloed van de artistieke en intellectuele gemeenschap van Santiniketan, het epos van Gilgamesj, textiel- en handelsgeschiedenissen en de machinaties van George Orwell's 1984, werpen we een blik op het hedendaagse Euraziatische landschap. We besteden aandacht aan het werk van kunstenaars die de veranderlijkheid van de cultuur tot uitdrukking brengen en experimentele praktijken hebben ontwikkeld voor het realiseren van nieuwe vormen van communicatie en netwerken voor uitwisseling. Naast het verkennen van de spanning tussen utopische en dystopische visies, zoekt EURASIA naar transdisciplinaire, transculturele en dialogische perspectieven om de schat aan artistieke intelligentie op het supercontinent te beschouwen.

In zijn opzet omarmt het M HKA multipolariteit, waarbij Eurazië als zijn culturele en conceptuele ruimte fungeert. Eurazië vormt in feite al meer dan vijftien jaar een essentieel onderdeel van het artistieke traject en de identiteit van het M HKA. Deze oudwereldse landmassa die constructies als ‘Europa’ en ‘Azië’ voorafgaat, heeft millennia lang de uitwisseling van voorwerpen, praktijken, mensen en ideeën bevorderd, wat tot grote filosofische en culturele vooruitgang heeft geleid. Het M HKA bracht kunstenaars samen uit de voormalige Sovjetstaten, uit een groot deel van Azië en het Midden-Oosten, maar ook uit zijn onmiddellijke omgeving in Europa en de 'Eurocore'-regio, inclusief een selectie werken uit de M HKA-collectie. Met dit project wil het M HKA zijn langetermijnengagement met de culturele pluraliteit in Eurazië bestendigen.

Read more on the website